top of page

3 ON 3 康仁兒童3人籃球賽

活動花絮

各組 (U8、U10、U12、U14) 分組積分表及出線成績

U8 / U8 分組積分表
冠軍 - C2 Sports U8A
亞軍 - C2 Sports U8B
季軍 - Kidults Sports A
殿軍 - 霹靂烽火狼隊

U10 / U10 分組積分表
冠軍 - Passion U10
亞軍 - C2 Sports U10A
季軍 - 樂動 U10A
殿軍 - 康仁KLN

U12 / U12 分組積分表
冠軍 - And One
亞軍 - 康仁KLN-A
季軍 - 南斯拉夫
殿軍 - Wellman M3P

U14/ U14 分組積分表

冠軍 - 樂動U14

亞軍 - 小灰熊A

季軍 - Wellman Mr 3 Pointer

殿軍 - Ball Handles

bottom of page